Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Το Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί αναμορφωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: Στατιστική και Αναλογιστικά – Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά το οποίο απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με περαιτέρω εξειδίκευση σε μια από τις κατευθύνσεις:

  • Στατιστική και Ανάλυση Δεδομένων
  • Αναλογιστικά - Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά

Η χρονική διάρκεια φοίτησης που οδηγεί στην απονομή του Δ.Μ.Σ. ανέρχεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα πλήρους φοίτησης (ή πέντε (5) ακαδημαϊκά εξάμηνα μερικής φοίτησης), με το τελευταίο εξάμηνο να διατίθεται για την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Για την ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτούνται:

  • Η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε πέντε (5) μαθήματα σε καθένα από τα δύο πρώτα εξάμηνα.
  • Η εκπόνηση και παρουσίαση της μεταπτυχιακής διατριβής στο τρίτο εξάμηνο.

Το Πρόγραμμα υλοποιείται με πρότυπες μορφές εκπαίδευσης και μάθησης. Η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε ποσοστό 100%.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής και κυρίως συναφούς γνωστικού αντικειμένου όπως επί παραδείγματι Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών, Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Στατιστικής, Μαθηματικών, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Μαθηματικών και Στατιστικής, Πληροφορικής, Οικονομικών και Οικονομικής Επιστήμης, Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Επιστήμης, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων κ.α.

Επί πτυχίω φοιτητές και φοιτήτριες των Τμημάτων των Ιδρυμάτων της ημεδαπής γίνονται δεκτοί, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση μέχρι την ημερομηνία εγγραφής τους στο Π.Μ.Σ.

Τα δίδακτρα ανέρχονται στο ποσό των 2.200 € για το σύνολο των σπουδών και παρέχονται δυνατότητες υποτροφιών.

Για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο τηλέφωνο 22730 - 82310  ή στο email:
dmsas@aegean.gr

Αντικείμενο και Στόχοι

Σκοπός του Προγράμματος είναι αφενός η προαγωγή της επιστήμης και της γνώσης μέσα από τη διδασκαλία και την έρευνα στα επιστημονικά πεδία της Στατιστικής και των Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών και αφετέρου η άρτια κατάρτιση και εξειδίκευση επιστημόνων που θα μπορούν να σταθούν ανταγωνιστικά στο εργασιακό περιβάλλον της σύγχρονης Ελληνικής και Διεθνούς πραγματικότητας.

Επαγγελματικός χώρος

Οι στατιστικοί συνήθως αξιοποιούνται για την επεξεργασία και ανάλυση, με τη χρήση στατιστικών και υπολογιστικών πακέτων, οικονομικών, τεχνολογικών, μηχανολογικών, μετεωρολογικών, ιατρικών, βιολογικών, γενετικών και άλλων δεδομένων για την εξαγωγή καθοριστικών συμπερασμάτων για την εξέλιξη των επιχειρήσεων, της παραγωγής, της φαρμακοβιομηχανίας, της γενετικής, της οικονομικής επιστήμης, της ιατρικής κ.α.
Οι αναλογιστές ασχολούνται κυρίως με την εκτίμηση επιχειρηματικών κινδύνων που σχετίζονται με αβέβαια μελλοντικά γεγονότα όπως είναι τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα. Έτσι ο αναλογιστής ασχολείται με την πρόβλεψη της οικονομικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων (ύψος κερδών ή ζημίας), τις προβλέψεις και εκτιμήσεις για την εμφάνιση φυσικών φαινομένων, ατυχημάτων, ασθενειών, θανάτου κα. Για την απόκτηση της άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος προβλέπονται εξετάσεις που διεξάγονται δύο φορές το χρόνο.
Οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες για ασφαλιστικά και χρηματοοικονομικά προϊόντα, για τη διαχείριση οικογενειακών και ατομικών χαρτοφυλακίων, για ιδιωτικοποιήσεις, συγχωνεύσεις και εξαγορές εταιρειών, για διαχείριση κινδύνων, για χρηματοδοτήσεις μεγάλων έργων, για επενδύσεις κα.